Ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS)

Bối cảnh ngành Kế toán ở Việt Nam

Việt Nam đang trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, mở cửa và hội nhập. Cùng với sự đổi mới kinh tế, hệ thống Kế toán Việt Nam đã và đang cải cách sâu sắc, triệt để, từng bước tiếp cận và hòa nhập với nguyên tắc, thông lệ, chuẩn mực phổ biến trên thế giới.

Continue reading “Ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS)”